Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ

  01.07.2015 13:40  

                                УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

 

                                          УВЕДОМЯВАМЕ ВИ , че :

 

От 01.07.2015г. до 10.07.2015г. започва приема на Заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2015 -2016 г.

Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

1.      Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

2.           Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3.           Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

 

4.            Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл, 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, и удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Борован.