Новини

Реализиране на мащабен инфраструктурен проект на територията на Община Борован

  21.07.2015 13:36  

Между Кметът на Община Борован,  инж. Десислава Тодорова, и Държавен фонд „ Земеделие“ е сключен договор № 06/321/01159/ от 27.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони, а именно по проект „ Реконструкция и рехабилитация на пътя  VRC 1015  Нивянин – Борован –Малорад“. Помощта е в размер на 100 % от стойността на проекта, от които 80 % се осигуряват от ЕС и 20 %  от Държавният бюджет на Република България.

Проектът беше под условие за финансиране от ЕС и след получено изцяло положително решение от Европейската комисия за изменение на ПРСР, с което се одобрява целия размер на публичните средства по мярка 321 – „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“,  се сключи Анекс от 28.05.2013 г. към горепосочения договор, с което се одобри отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 778 164, 00 лв., представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.

Изпълнителят,   Обединение „ ПНП – Борован“, гр. София бе избран след провеждане на  процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно  Закона за обществените поръчки.

Ремонтните дейности се извършват в момента и по двата подобекта – участък от път VRC 1015  Нивянин – Борован и участък от път VRC 1003 Борован – Малорад.

Участъкът Борован – Малорад е почти завършен, усилено се работи и по този  Нивянин – Борован.

Изпълнението на този проект е дългоочаквана инвестиция относно инфраструктурата на Община Борован и е следствие на успешната работа на Кмета и общинската администрация по проекти. Този проект е от изключително значение за жителите не само на Община Борован, но и на съседните общини Хайредин и Бяла Слатина.