Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  01.10.2020 10:18  

 Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

   От 03.10.2020 год до 04.05.2020 год  от 14.00 часа до 18.00 часа  ЗП "ГЕОРГИЕВИ "    с адрес с. Малорад  ул."  Цветан  Дуцов "  7  ще  проведе  третиране на земеделска земя за  ПЛЕВЕЛИ  с наземна  техника  с продукт   „ ГАЛЪП СУПЕР-360  - 300  мл.   / дка

  с карантинен   не  се  налага на  терени  граничещи с землището  на с. Малорад , както следва :

1. Масив 46810 – 285  - 7    --  дата на  третиране 03.10.2020 или 04.10.2020год.

2. Масив 46810 – 312 - 5   -     дата на  третиране 03.10.2020 или 04.10.2020 год

 Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. № 42 / 01 .10 .2020 год. в Кметство  с. Малорад.

  ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

Иво Иванов /П/

Кмет  на  кметство  с. Малорад