ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 О Б Щ И Н А   Б О Р О В А Н

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС С. БОРОВАН, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 1,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10 А, АЛ. 1 и А. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 13, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ИЗАПОВЕД № 99/21.03.2017 Г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

 

1. Обявявам конкурс за следната длъжност в Общинска администрация Борован:

1.1 Директор на Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности, административно и информационно обслужване” и Главен счетоводител.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1 За длъжността Директор на Дирекция „Бюджет, финансово-счетоводни дейности,административно и информационно обслужване”  и Главен счетоводител

/кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:/

Основна област на дейност е да ръководи, организира, контролира, планира, координира, отчита и носи отговорност за дейността и за изпълнение на задачите в областта на бюджетното счетоводство.

 • Издава и подписва документи, свързани с дейността си в съответствие с предоставените им   правомощия по закон, други нормативни актове или със заповед на кмета.
 • Контролира финансово-счетоводната дейност и отговаря за държавната и служебна информация, съгласно нормативните изисквания.
 • Контролира изготвянето на обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет.
 • Контролира изготвянето но ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите.
 • Контролира изготвянето на годишния финансово-счетоводен отчет и приложенията към него.
 • Съставя консолидираните счетоводни баланси и годишния счетоводен отчет на общината.

Изисквана минимална степен за завършено образование: Магистър

Години професионален опит: 4 години или минимален ранг ІІІ младши

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените) : Администрация и управление,  Икономика, Технически науки, Стопански и правни науки.

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: Управленска и организационна компетентност. Комуникативни умения. Да умее да ръководи и да работи в екип.

Компютърна грамотност-Word, Excel, internet, нормативна база Сиела. Препоръчително е владеене на  чужд език.

 • границите /от до / на заплатата: от 460.00 до 1 150.00 лв.
 • работни места за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

3. Начин на провеждане на конкурса.

  Конкурсът за провеждане на длъжността да се проведе по следния начин:

 • Решаване на тест
 • Интервю

4.Документи за участие в конкурсната процедура.

 • Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
 • Заявление за участие в конкурс по образец ( Приложение №2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС) ;
 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец
 • Автобиография;
 • Копие от документите за придобита образователно –  квалификационна    степен, специалност, допълнителна квалификация, правоспособност;
 • Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на  03.04.2017 г., на адрес: Област Враца, Община Борован, с. Борован, ул.”Иван Вазов” № 1, в деловодството на общината, тел. (09147)  9290, лице за контакти: Веска Стойчовска – Гл.специалист „Счетоводство и кадри”.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Община Борован на информационно табло.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от НПКДС обявлението за конкурса ще бъде изпратено за публикуване едновременно да вестник „Конкурент” и до регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА

Кмет на община Борован