Административен капацитет 2013 г.

Пресконференция за представяне на проекта

  22.08.2013 10:30  

На 22.08.2013г. от 10:00 ч. в Ритуалната зала на община Борован се проведе начална пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса", който се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси" по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г.

На пресконференцията бяха представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати. От страна на община Борован проектът беше представен от кмета – г-жа Десислава Тодорова и ръководителя на проекта – г-жа Силвия Катанска. На събитието присъстваха още Областния управител на област Враца – инж. Венцислав Василев, зам. областния управител Иван Даков, Председателя на общинския съвет в Борован, служители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на бизнеса, на читалища, училища и детски градини, граждани и представители на водещите регионални медии.

В изпълнение на дейностите по проекта 19 служители ще преминат индивидуални обучения по различни теми в Института по публична администрация като подбраните теми са съобразени с индивидуалните желания на служителите, техните функции и кръга от компетенции, произтичащи от длъжностните им характеристики. Ще бъде организирано и проведено групово обучение за екипна ефективност и ефективно лидерство за 32 представители на общината на ръководни и експертни длъжности. Дейността цели изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда, предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа.