Административен капацитет 2013 г.

Обучение по модул ПР-2 „Административно регулиране на стопанската дейност“.

  15.11.2013 10:35  

На 14.11.2013 и 15.11.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ПР-2 „Административно регулиране на стопанската дейност“.
Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха Владимир Буковски – Главен експерт „ Общинска собственост“ и Десислава Марковска – Главен специалист „Обществени поръчки“

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта