Нов социален проект стартира в партньорство между Община Криводол и Община Борован
 

На 13.06.2019 г. кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев като бенефициент по проекта сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на проект  „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот”. Проектът ще бъде реализиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни лица с увреждания- Компонент 2” в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и е в партньорство между Община Криводол и Община Борован

Общия бюджет на проекта е на стойност  173318.72 лева, от които европейско финансиране 147 320.92 лева и национално финансиране на стойност 25 997.80 лева.

Проектът предвижда предоставяне на нов вид интегрирана услуга на територията на Общините Криводол и Борован, чрез изграждане на мрежа от услуги в домашна среда. Ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.

Предоставянето на новата интегрирана услуга „патронажна грижа” ще осигури посещения по домовете на потребителите от целевите групи, това ще бъдат домашни помощници за подпомагане в ежедневието у дома и посещение на медицинско лице, което ще облекчи необходимостта от пътуване при личен лекар и снабдяване с лекарства, както и извършване на манипулации.

В  патронажна грижа се очаква да бъдат обхванати над 86 лица - 63 лица от община Криводол и 23 лица от община Борован, над 18години, включително и хора с увреждания. Интегрираните услуги ще се предоставят 12 месеца, всеки нуждаещ се ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа  на ден. Предвижда се за предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги да бъдат ангажирани 2/двама/ медицински специалисти /фелдшери/, и 5/пет/ домашни помощници за община Криводол  и 1/една медицинска сестра/ и 4 /четири/ домашни помощници за община Борован

Дейностите по проекта ще стартират през четвъртия месец от проекта.

В сайта на община Криводол и община Борован и на информационните табла ще бъдат публикувани сроковете за подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за предоставяне на новите интегрирани услуги.

Няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по други проекти, програми или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на ниво индивидуален проект- на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на целева група.

Проект BG05M9OP001-2.040-0057-C01 "Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по-добър живот" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Съобщение за удължаване на срока за приемане на заявление за длъжността"Домашен помощник"
14.08.2019 13:01
Свали
Съобщение за удължаване на срока за приемане на заявления за длъжността "Специалист здравни грижи"
14.08.2019 13:03
Свали
Обява за специалист здравни грижи
16.07.2019 13:05
Свали
Заявление за специалист здравни грижи
16.07.2019 13:05
Свали
Обява за домашни помощници
16.07.2019 13:06
Свали
Заявление за домашен помощник
16.07.2019 13:06
Свали
Обява за потребители
16.07.2019 13:07
Свали
Заявление за потребители
16.07.2019 13:07
Свали