Новини

Обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Борован за 2021година

  11.02.2021 16:37  
Обществено обсъждане  на проекта за бюджет на Община Борован за 2021година

            На  10.02.2021 г. от 14.31 ч. в Музикалната зала на НЧ „ Цани Иванов“ с. Борован се проведе обществено обсъждане, ръководено от кмета на Община Борован – инж. Десислава Тодорова.

Обсъждането премина при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за бюджет на Община Борован за 2021;
  • Предложения, питания и мнения по проекта за бюджет на Община Борован за 2021;

Инж. Десислава Тодорова откри общественото обсъждане и запозна присъстващите с проекта за бюджет на община Борован за 2021 година, който се базира на:

  • Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2021г.
  • Осигуреност на разходите с устойчив резултат, а не на дейности с еднократен ефект.
  • Предприемане на адекватни действия и недопускане влошаването на финансовото състояние на общината, както и ефекта от административните дейности в частта разходи за персонала и издръжка.
  • Планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствените приходи.
  • Осигуряване на средства за поети ангажименти.
  • Продължаваща тенденция към осигуряване на прозрачност и публичност на бюджетния процес.

Бюджета на Община Борован за 2021 година получи подкрепата на участниците в дискусията.

Проекта за бюджет на Община Борован за 2021 ще бъде гласуван на 26.02.2021 година от общинските съветници на редовната сесия на Общински съвет –Борован .