ДО ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Р А З Г Л А С Я В А

На основание чл.550, ал.2 от ГПК

Молба за обявяване на смърт на Тонка Кънова Пенчовска,  с последен и настоящ адрес: с.Борован, ул.“Веслец“№ 2

Съгласно протоколно определение постановено на 05.01.2022г. по гр.д.№ 36217/2021г. по описа на СРС 91 състав, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Борован на молбата на Теодор Пламенов Пенчев , с постоянен адрес: гр. София,ул.“ Вълчо Атанасов „ №27 процесуално представлявани по пълномощие от адв. Пламен Стоянов Бахчеванов от САК.

Приложение:

1.  Молба до СРС –София от Теодор Пламенов Пенчев

 

 

ДЕСИСЛАВА МАРКОВСКА           /П/

За Кмет на Община Борован

Съгл.Заповед №18/ 19.01.2022г.