Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2 В ОБЩИНА БОРОВАН

  04.07.2022 15:18  

                                                                                                ОБЩИНА БОРОВАН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

„УПРАВИТЕЛ” НА „ЦЕНТЪР  ЗА  НАСТАНЯВАНЕ  ОТ  СЕМЕЕН  ТИП

НА ДЕЦА  БЕЗ  УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2   В ОБЩИНА  БОРОВАН

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 90,ал.2, чл. 91, ал. 1  от Кодекса на труда и Заповед  № 158 /04.07. 2022 г. на Кмета на Община Борован

ОБЯВЯВА 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА „ЦНСТДБУ 1 и 2“

 

Описание на работата :

1.Планира,организира,координира,контролира и отговаря за цялостната дейност на центъра.

2.Представлява Центъра пред органи,организации и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.

3.Осъществява системен контрол за спазване на Правилника за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина.

4.Ръководи и контролира работата на екипа на Центъра.

5.Изготвя график за работата на екипа.

6.Отговаря за качеството на предоставяните интегрирани здравно-социални грижи в центъра.

7.Организира и провежда работни срещи на екипа на Центъра.

8.Отговаря за правилно водене и съхраняване на документацията на центъра.

9.Грижи се за безопасни и здравословни условия на труд.

10.Място на работа – Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания,ул.“Ангел Йошков“ № 21А, с.Борован.

 

І.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.Минимална степен за завършено образование – висше,степен“бакалавър“

2.Област на висше образование – Социални,стопански,хуманитарни и правни науки.

3.Професионално направление – „Социални дейности“; “Социална педагогика“;“Педагогика“;Психология.

4.Професионален опит – 2 години професионален опит в сферата на социалните услуги,ще се счита за предимство.

 

ІІ.Допълнителни изисквания:

Да притежава организационни умения, задълбочено познаване и прилагане на действащото законодателство, свързано с дейността; способност да планират, организира и контролират работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; да познава особеностите на целевата група и техните характеристики, да има практически опит в работата с децата от социалната услуга.Отлична компютърна грамотност – MS Offisce,internet.

Работни места за които е обявен конкурса: 1

Начална основна работна заплата: 1430.00 лв.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.Конкурсът се провежда в два етапа:

    a/ Първи етап: Подбор по документи.

    б/ Втори етап: Провеждане на интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

3. Оценяването на кандидатите от проведеното интервю се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.     

Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

  • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „Управител” на ЦНСТДБУ  1 и 2.
  • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/;
  • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;
  • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за мотивиране и  убеждаване.

 

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за кандидатстване по образец и лична карта за справка.
  2. Декларация по образец.

3. Професионална автобиография /европейски формат/;

4. Документ за завършено образование /копие/;

5.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка.

6.Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

7.Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

8.При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

V.Място и срок за подаване на документите за участие:

Образци и заявления за кандидатстване могат да се получат всеки ден в  общинска администрация-ІІ етаж,счетоводството, при Гл.специалист „Човешки ресурси“-Веска Стойчовска.

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на  05.08.2022 г., на адрес: Област Враца, Община Борован, с. Борован, ул.”Иван Вазов” № 1, в деловодството на общината, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса за допуснатите и недопуснати кандидати  от първи етап се обявяват в сградата на Община Борован на информационно табло и на сайта на Община Борован.Списък на класиран кандидат се обявява на информационното табло на общината и на сайта на Община Борован – www.borovan.bg.

За информация:тел.09147/9290,Веска Стойчовска – Гл.специалист“Човешки Ресурси“

 

ЗА  КМЕТ  НА  ОБЩИНА  БОРОВАН

ДЕСИСЛАВА  МАРКОВСКА-СЪГЛ.ЗАПОВЕД  № 153/27.06.2022 Г.