Новини Съобщения

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2 В ОБЩИНА БОРОВАН

  21.07.2022 08:37  

ОБЩИНА  БОРОВАН, ОБЛАСТ  ВРАЦА

 

З А П О В Е Д

№ 187/21.07.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 90, ал. 1 и 2  от Кодекса на труда

 

Н А Р Е Ж Д А М:

          Считано, от 21.07.2022г. прекратявам обявения  със Заповед № 158/04.07.2022 г. конкурс за длъжността  „Управител на ЦНСТДБУ 1 и 2“ с.Борован,Община Борован.

Конкурсната процедура се прекратява, поради обстоятелството,че длъжността не е определена за заемане с конкурс в закон, акт на Министерския съвет,на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя по смисъла на чл.90, ал.1 от КТ, като не са на лице и предпоставките по чл.90, ал.2 от КТ.

          Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Борован, както и във вестник Конкурент.

 

 

Десислава Марковска:

За Кмет на Община Борован-съгл.Заповед № 172/11.07.2022 г.      /П/