Обявление

Обявление

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 О Б Щ И Н А   Б О Р О В А Н

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС С.БОРОВАН, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” №1,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И

ЗАПОВЕД 595 / 21.07.2009 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

 

1.       Обявявам конкурс за следните длъжности в Общинска администрация Борован:

1.1.        Финансов контрольор в Общинска администрация Борован.

1.2.        Главен експерт „Земеделие и гори и общинска собственост”, Отдел „Техническа служба, строителство, БКС, земеделие и гори и Общинска собственост”,  Дирекция „Устройство на територията и стопански дейности”

2.       Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

2.1.  За длъжността Финансов контрольор

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Финансовия контрольор изпълнява функцията по предварителния контрол и се произнася по законосъобразността на задълженията и разходите на база предварително оформени в досиета документи.

                По статут финансовия контрольор е функционално независим. Той може да докладва директно за незаконосъобразни бъдещи задължения и разходи на разпоредителя с бюджетни кредити с което го подпомага в правилното управление на предоставените му бюджетни средства и го предпазва от грешки и нарушения, които се санкционират от органите на последващия контрол – Сметна палата

                При упражнение на предварителен контрол финансовия контрольор има право да изисква и да получава всички данни и документи, включително и електронни, които са необходими за произнасянето му. Той има право за целите на предварителния контрол да извършва и проверки на място.

Основни задачи на “Финансовия контрольор”:

Преди поемане на задължение да провери наличието на следните условия: дали размерът и характерът на задължението е в съответствие с утвърдения годишен размер на бюджетния кредит по съответния бюджетен параграф; дали размерът на задължението, което предстои да се поеме, е в рамките на утвърдения бюджетен кредит и дали погасяването му е съобразено с месечното разпределение на бюджета. Установява се наличието на бюджетен кредит към датата на поемане на задълженията; дали лицето, което поема задължението е компетентно. Има ли право да представлява организацията, да управлява и се разполага с имуществото и. В случай на делегиране на  правомощия, проверява валидността и и обхвата им; дали количествата и сумите са правилно изчислени – проверка на аритметичната вярност на сборовете; дали са спазени тръжните процедури и други нормативни изисквания, свързани със задължението, което предстои да се поеме.

При извършване на разходи проверява следните съответствия: съответствие на разхода с поетото задължение по вид и размер; компетентност на лицето разпоредило разхода да управлява и се разпорежда с бюджета и имуществото  на организацията.  При делегирани правомощия проверява валидността и обхвата им;

верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисление на количествата и сумите в тях;

На база извършените проверки “Финансовия контрольор” изразява мнение в едни от следните форми: одобряване чрез подпис и дата; отказ с мотивирано писмено становище, адресирано до разпоредителя. При пренебрегване на това становище от разпоредител, “финансовия контрольор” е длъжен да уведоми по установен ред делегирания вътрешен одитор.

изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

години професионален опит: 5 или  минимален ранг: III младши

предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):

1)  завършено висше-икономическо образование със степен “Магистър”;

2)  юридическо образование и три години стаж в областта на счетоводството, финансите, правото, вътрешен и външен одит, както следва:

-  три години – в организации на бюджетна издръжка;

-  пет години – в стопанска или някоя друга сфера.

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 Управленска и организационна компетентност. Комуникативни умения. Да умее на ръководи и да работи в екип.
Компютърна грамотност-World, Excel, Internet, нормативна база Сиела. Препоръчително е владеенето на чужд език.

минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:  335 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

 

2.2.  За длъжността Главен експерт „Земеделие и гори и общинска собственост”

  кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Разработването на експертни анализи и изготвянето на становища по дейностите свързани с разработване на стратегии и планове за развитие на общината, програми за реализация, разработване и управление на проекти, насочени към изпълнението на общинската политика и приоритетите за развитие на общината.

Основна област на дейност е разработването на експертни анализи и изготвянето на становища по дейностите свързани със стопанисването, управлението и разпореждането със общинските имоти, насочени към изпълнението на общинската политика и приоритетите за развитие на общината.

изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

години професионален опит: 2  или  минимален ранг: IV младши

предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):

Администрация и управление. Икономика. Инжинерство. Технически науки.

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

Управленска и организационна компетентност. Комуникативни умения. Да умее на ръководи и да работи в екип.
Компютърна грамотност-World, Excel, Internet, нормативна база Сиела. Препоръчително е владеенето на чужд език.

минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:  335 лв.

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

2.       Начин за провеждане на конкурса.

Конкурсът за заемане на всяка длъжност да се проведе по следния начин:

·         Решаване на тест

·         Интервю

3.       Документи за участие в конкурсната процедура.

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 

·         Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

·         Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС по образец;

·         Автобиография;

·         Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен, специалност, допълнителна квалификация, правоспособност;

·         Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 

4.       Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в коннкурса се представят в срок до 1700 часа на 04.08.2009 г., на адрес: Област Враца, Община Борован, с.Борован, ул. „Иван Вазов” №1, Отдел „Човешки ресурси”, тел.: (09147) 2171, лице за контакти Иглика Атанасова Сълковска – Гл.специалист „Човешки ресурси и ПВЗ”, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.  

 

5.       Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Община Борован на информационното табло.

 

                       

            КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:                          /Петър Цветковски/