Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Борован от 28.05.2020
28.05.2020 08:28
Свали
Архивиране и съхраняване на документалния фонд на Община Борован
26.01.2017 08:29
Свали
Вътрешни правила за достъп до лични данни на общинска администрация Борован
26.01.2017 08:30
Свали
Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в Община Борован
26.01.2017 08:32
Свали
Морално-етичен кодекс на служителите в Община Борован
26.01.2017 08:34
Свали
Правилник за вътрешен трудов ред в общинска администрация Борован
12.11.2018 08:36
Свали
Правила за организацията и дейността на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията
06.11.2020 08:38
Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Борован - архив
26.01.2017 08:43
Свали
Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в община Борован
20.11.2018 08:48
Свали
Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Борован - Утвърдени със Заповед №260/17.10.2018г.
17.10.2018 08:51
Свали
Вътрешни правила за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани на община Борован
30.07.2020 08:52
Свали
Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в общинска администрация Борован
06.01.2020 08:57
Свали
Вътрешни правила ССЕВ
28.05.2020 09:03
Свали
Инструкция за печатите в Oбщина Борован
27.03.2020 09:04
Свали
Правила за СЕОС на община Борован
16.04.2020 09:08
Свали
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.101 от ЗМИП на община Борован
26.06.2020 09:09
Свали
Инструкция за деловодната дейност в община Борован
28.05.2020 14:44
Свали
Вътрешенти правила за изпълнение на чл.50 от Закона за държавния служител
26.01.2017 14:51
Свали
Вътрешни правила за заплатите на дейност общинска администрация (включително дофинансираната с местни приходи численост )
16.09.2020 14:56
Свали
Вътрешни правила за финансово управление и контрол в публичния сектор
10.04.2019 15:07
Свали
Въртрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интерси в община Борован
02.11.2018 14:59
Свали
Индивидулен сметкоплан за 2020г. на община Борован
13.01.2020 15:17
Свали
Стратегия за управление на риска в община Борован 2019-2020 г.
01.01.1970 02:00
Свали
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и пъддържане профила на купувача в община Борован
08.06.2020 16:43
Свали
Правилник за счетоводония документооборот на община Борован
20.02.2019 16:49
Свали
Eтична политика на община Борован
17.03.2021 16:53
Свали
Указания изграждане на парола - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 16:57
Свали
Политика за защита на паролата- утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2020 09:46
Свали
Политика за защита на сървъра от злонамерен софтуер - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:01
Свали
Политика за отдалечен достъп - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:03
Свали
Политика за електронната поща - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:10
Свали
Политика за мрежова и информационна сигурност на община Борован- утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:49
Свали
Политика за безжична комуникация - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:11
Свали
Политика за възстановяване при бедствия - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:12
Свали
Политика при реакция при нарушаване на данни - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:13
Свали
Приемлива политика за използване на системите свързани с интернет - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:15
Свали
Политика за сигурност на сървъра - утвърдена със Заповед №93/17.03.2021г.
17.03.2021 10:16
Свали
Вътрешни правила за издаване, подновяване и прекратяване на квалифициран електронен подпис /КЕП/
19.08.2021 10:20
Свали
Вътрешни правила за Публикуване на информационни масиви в портала за отворени данни
19.08.2021 10:25
Свали
Правила за извършване на видеонаблюдение
19.04.2021 10:27
Свали
Процедура за провеждане на конкурси за назначаване на служители в общинска администрация Борован
16.09.2020 10:28
Свали
Политика за достъпност на интернет страницата на община Борован и декларация
27.01.2021 10:29
Свали