Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Борован
17.03.2021 16:37
Свали
Годишен отчет ЗEЕ за 2020 г.
01.03.2021 14:06
Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Борован от 28.05.2020
28.05.2020 08:28
Свали
Архивиране и съхраняване на документалния фонд на Община Борован
26.01.2017 08:29
Свали
Вътрешни правила за достъп до лични данни на общинска администрация Борован
26.01.2017 08:30
Свали
Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в Община Борован
26.01.2017 08:32
Свали
Морално-етичен кодекс на служителите в Община Борован
26.01.2017 08:34
Свали
Правилник за вътрешен трудов ред в общинска администрация Борован
12.11.2018 08:36
Свали
Правила за организацията и дейността на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията
06.11.2020 08:38
Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Борован - архив
26.01.2017 08:43
Свали
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Борован през 2016 г.
06.11.2020 08:44
Свали
Програма на управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Борован
06.11.2020 08:47
Свали
Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в община Борован
20.11.2018 08:48
Свали
Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Борован
17.10.2018 08:51
Свали
Вътрешни правила за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани на община Борован
30.07.2020 08:52
Свали
Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на община Борован
06.11.2020 08:54
Свали
Годишен отчет ЗЕВИ
25.02.2019 08:55
Свали
Годишен отчет ЗEЕ за 2019 г.
27.02.2019 08:56
Свали
Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в общинска администрация Борован
06.01.2020 08:57
Свали
Краткосрочна програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован (качена на 18.02.2020 г.)
18.02.2020 08:59
Свали
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован -2020-2030 г. (качена на 18.02.2020 г.)
18.02.2020 09:01
Свали
Вътрешни правила ССЕВ
28.05.2020 09:03
Свали
Инструкция за печатите в Oбщина Борован
27.03.2020 09:04
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019
06.11.2020 09:05
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Oбщина Борован за 2020
06.11.2020 09:06
Свали
Стратегия за управление на общинската собственост в Oбщина Борован мандат 2019-2023
06.11.2020 09:07
Свали
Правила за СЕОС на община Борован
16.04.2020 09:08
Свали
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.101 от ЗМИП на община Борован
26.06.2020 09:09
Свали
Инструкция за деловодната дейност в община Борован
28.05.2020 14:44
Свали
Вътрешенти правила за изпълнение на чл.50 от Закона за държавния служител
26.01.2017 14:51
Свали
Вътрешни правила за заплатите на дейност общинска администрация (включително дофинансираната с местни приходи численост )
16.09.2020 14:56
Свали
Въртрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интерси в община Борован
02.11.2018 14:59
Свали
Вътрешни правила за финансово управление и контрол на публичиня сектор
10.04.2019 15:07
Свали
Индивидулен сметкоплан за 2020г. на община Борован
13.01.2020 15:17
Свали
Стратегия за управление на риска в община Борован 2019-2020 г.
01.01.1970 02:00
Свали
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и пъддържане профила на купувача в община Борован
08.06.2020 16:43
Свали
Правилник за счетоводония документооборот на община Борован
20.02.2019 16:49
Свали
Политика за мрежва информационна сигуронст на община Борован
17.03.2021 16:51
Свали
Eтична политика на община Борован
17.03.2021 16:53
Свали