Подписани договори по Мярка 322 " Обновявяне и развитие на населените места "

       В навечерието на празника на Община Борован  на 23.10.2009 г .в Гранд  Хотел " София " г-н  Петър Цветковски - Кмет на Общината  подписа  два договора  по     Мярка 322 -  "Обновяване и развитие на населените места"  от  Програмата за развитие на  селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския  земеделски фонд за развитие на селските райони на  обща стойност  2 478 776. 00 /два милиона четиристотин седемдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и шест  лева./         

     Държавен фонд "Земеделие" предоставя безвъзмездна финансова помощ за " Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства , тротоарни площи , детски площадки , зелени площи , спирки за обществен превоз в с. Борован и населените  места в община Борован" на стойност 627 052.00 лв./шестотин двадесет и седем хиляди петдесет и два лева/.

    

    Фондът предоставя по втория проект  безвъзмездна  финансова помощ за "Преустройство  на уличното осветление на с. Борован  , община Борован на стойност   1 851 724.00лв.  / един милион осемстотин петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и четири лева./