“ Рано рани свети Георги, рано ми рани на Гергьовден…….”

Закукала кукувица
рано ми, рано за Гергьовден.
Закукала на ябълка,
на ябълка, на петровка,
на петровка насред село.
Като кука, какво дума?
-Млади моми и невести
и млади, млади ергьене,
рано ми рано на Гергьовден
берете цвеке свекакво,
извийте росни венци,
омесете плетени колачи,
заколете вакло агне,
рано ми, рано на Гергьовден


Честит  светъл  празник  Гергьовден !