Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на общинска администрация Борован

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на общинска администрация Борован

 

Администрацията на Община Борован се ангажира да осигури достъп до https://www.borovan.bg в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор - по-долу "Директивата" (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

 

Настоящата декларация се отнася до осигуряване на горепосочения уебсайт на институционална идентичност и достъпност за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения.

 

Статус на съответствие

 

Настоящият уебсайт съответства с Директивата и стандарта WCAG 2.1 (ниво АА), поради частично наличие на: недостатъчен контраст между текста и фона; дълъг Alt текст.

 

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница. В тази си дейност се придържаме към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

 

В своята работа се ръководим от основната цел на интернет страницата на общинска администрация Борован- чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

            - предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

            - предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Борован;

            - осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

            - дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

            - осъществява връзка с други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

 

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Борован се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

 

Тази декларация е изготвена на 14.01.2021 година.

 

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1)).

 

Декларацията бе последно преразгледана на 22.01.2021 година.

 

Обратна информация и данни за контакт:          

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: ob_borovan@abv.bg

 

Процедура по прилагане

 

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Плевен е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

 

- Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Борован , се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община  Борован всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: с. Борован, ул. “Иван Вазов“№1 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път: на ob_borovan@abv.bg или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg .

 

- Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

 

- Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, отговорът,  подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез този портал; в останалите случаи - на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

 

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", на адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.

 

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".