ДГ " Тошка Петрова " с. Борован, с филиал Митко Палаузов" с. Нивянин

Целодневна детска градина с.Борован е създадена на 15 септември 1966 година. В новата сграда на детската градина се влиза на 1 септември 1973 година,където се помещаваме и до сега. Сградата е ремонтирана основно през лятото на 2011 година - саниране и подмяна на дограмите.

През годините в детската градина са работили много колеги,които са допринесли за авторитета на детската градина.

От 1 юли 2012 година, към ЦДГ "Т.Петрова" с. Борован има създаден филиал -в с.Нивянин.

В момента в детската градина са записани 109 деца /включително и филиала/.В ЦДГ се обучават и социализират и деца от ДДЛРГ "Цветко Сълковски".

Детската градина работи на двусменен режим на работа. Учителите са квалифицирани, има само една колежка под 30 години,всички останали са с опит като детски учители.

Визия на детската градина-ЦДГ "Т. Петрова" е общинска детска градина, в която са създадени добри условия за успешно реализиране и гарантиране на равен шанс на всички деца за обучение, възпитание и постъпване в училище в съответствие с държавните образователни изисквания, създадeни са добри условия за реализиране на държавната образователна политика в областта на предучилищното възпитание и подготовка. Нашата градина е познато и любимо място за децата с пространство за игра,познание и общуване.

Нашата мисия – да поставим основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална идентичност и култура, формиране на детската личност като личности творчески, с критическо мислене,притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения и компетенции.

Има 4 групи в основната сграда като те са разпределени по възрастов принцип,и една сборна група във филиала.

Учителите на групите са 8 и 2 във филиала, непедагогически персонал – 9 човека, от които двама във филиала.

Годишен план за учебната 2017-2018 г.

Етичен кодекс на ДГ"Тошка Петрова", филиал Митко Палаузов с.Нивянин

Областна стратегия за развитие на ДГ 2016-2020 г.

План за квалификационна дейност

Вътрешни правила за квалификационна дейност

Организация за учебния ден на ДГ "Тошка Петрова"