Информация за дейността на центровете за настаняване от семеен тип за деца Община Борован

„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА“ С. БОРОВАН
п.к 3240,  с. Борован, обл.Враца, ул.„Ангел Йошков“ №-21-А ,
тел.09147/92-21, е-mail - cnst_boro@abv.bg

 

Центъра за настаняване от семеен тип за деца е нова форма на социална услуга от резидентен тип, която е разкрита в община Борован на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността.

Със Заповед № РД01-1164/14.10.2008г.на АСП-гр. София е разкрит първи ЦНСТ.

Съобразно потребностите на децата от социални услуги  и на основание чл.36 от ППЗСП, считано от 01.09.2010г. е разкрит втори ЦНСТ за деца от 7 до 18 годишна възраст. Услугите са делегирани от държавата дейност.

В центровете функционира среда и отношения близки до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съхраняване и изграждане на умения за самостоятелен живот.

Организирането на живота и услугите в центровете са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Всички деца се обучават в ОУ”Отец Паисий” и ПГ по транспорт  „Коста Петров“ с.Борован.Ежегодишно се организира летен отдих на море.

Основната цел на ЦНСТ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в живота на местната общност.

Целеви групи

Ползвателите на ЦНСТ са:

Деца от 7 до 18 годишна възраст, за които до момента са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.Възрастовите критерии за прием  и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата.Капацитетът на центровете е по 15  за всеки един децата са смесени по пол и възраст съгласно заповедите за настаняване.Към момента в центровете са настанени общо 25 деца.

От тях:

Разпределение на децата, настанени към 10.05.2017 г. по пол и по възраст

Възраст Общ брой деца Момчета Момичета
12 – 16 год. 16 8 8
16 - 17 год. 6 2 4
17 – 18 год. 2 1 1

Всички деца се обучават в ОУ „Отец Пайсий“ и ПГ по транспорт „Коста Петров“ с.Борован.

Деца, които посещават училище Задължителна училищна възраст до 16 г. Деца над 16 г.
Общ брой деца, които посещават училище 19 6
От тях:
Деца, които посещават училище в населеното място 19 6
Деца със СОП 3 6-


Обхват на услугата

Центровете в село Борован осигуряват  на децата среда на живот, близка до семейната, която задоволява потребностите им от уединение и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Всяко дете разполага с лично пространство/ мини спалня, в която има възможност за изграждане на лично пространство/ и с пространство за общи дейности с останалите деца. Всяко дете в центровете  се подпомага да поддържа реда и хигиената на определеното му помещение, а за общите

места си разпределят отговорностите помежду си .Хранят се със здравословна и питателна храна, която се приготвя  съгласно изискванията на Наредба №  9/16.09.2011

Центровете осигуряват възможност на децата да разполагат с лични вещи, облекло , обувки и личен скрин, до който те имат непрекъснат достъп.

Всяко дете  има достъп до здравна профилактика,  стоматологична помощ , здравни грижи и лечение.Персоналът има отговорността  да наблюдава здравословното състояние на децата и своевременно да осигурява необходимата специализирана медицинска помощ.Личен лекар е д-р. Д. Дилков.

Центровете осигуряват на децата възможност да възстановяват и поддържат връзки с родителите и семейството си както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най- добрия интерес на детето.


Материална база

Материалната база отговаря на целите и функциите на ЦНСТ.

Осигурена е благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга.

Организацията на пространството  в центровете е насочена към  създаване на среда близка до семейната,  съобразена е с потребностите на децата ,

Обособени са по  пет мини спални за по три деца,трапезария, баня и санитарни възли. Всяко дете разполага със самостоятелно легло, гардеробче и скрин за лични вещи.

Организация на работата

Създадената организация на работа в центровете позволява ефективно изпълнение на целите им и управление на ресурсите.   Изготвен е пакет от документи регламентиращи организацията на работа в изпълнение на законодателството и съответните разпоредби.

Управление на човешките ресурси

 

Структура на персонала

В центровете в с. Борован е ангажиран квалифициран персонал, който осигурява 24-часов режим на работа и качествено предоставяне на услугата.

Персоналът  е организиран така, че осигурява на децата чувство за сигурност и безопасност, навременна и пълноценна грижа, време за общуване, игри и забавления.