Клуб "130 години предучилищно възпитание в България"

КЛУБ „130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ"
Координатор : Полина Гарванска

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КЛУБА

Общинска конференция
„ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО”
Дата на провеждане: 24 февруари 2012 г.
Научен ръководител: доц.Камелия Галчева

Модул - „Исторически аспекти на предучилищното възпитание в община Борован ”

Организация на дейността
1. Изготвяне празничен календар на детските градини в общината.
Срок:месец ноември –декември 2011г. , Отг.Поля Гарванска , Биляна Илиева

2.Наблюдение на добра практика в ЦДГ „Т . Петрова” с. Борован. Тема – Ден на християнското семейство .
Срок: ноември 2011 г. , Отг. Калинка Андреева

3.Наблюдение на добра практика в ЦДГ „М.Палаузов” с. Нивянин
Тема – " Ръка за ръка край домашното огнище "
Срок : декември 2011 г. , Отг.Пенка Гецковска

4.Издирване архивни материали заисторията на детските градини в община Борован.
Срок: февруари 2012г. , Отг. Педагогическите колективи в ДГ от общината

5.Наблюдение на добра практика в ОДЗ " Иван Нивянин " с. Добролево
Тема – " Сирни заговезни ".
Срок:Февруари 2012г. , Отг.Галя Спасова

6.”Наблюдение на добра практика в ОДЗ " Юрий Гагарин "
с. Малорад . Тема – " Васильовден ".
Срок:Януари 2012г. , Отг. Поля Гарванска и колектив

7.Изготвяне на презентации на добри практики в ДГ от община Борован .
Срок:Януари ,Февруари 2012г., Отг.Л. Илиева ,П. Гецковска,П. Гарванска ,
П. Диковска

8.Изготвяне брошури на ДГ в исторически аспект .
Срок:Януари 2012г. , Отг.Нач.отдел „Образование „ в Община Борован.

9.Провеждане на общинска конференция -
"ДЕТСКАТА ГРАДИНА – ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО"
Срок:Февруари 2012г. , Отг.Нач.отдел „ Образование”и директорите на ДГ