Новини

Събощение във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие

  23.10.2020 08:19  

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на Община за периода 2021-2027 г., в Община Борован е създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината – План за интегрирано развитие на Община Борован за периода 2021-2027 г. С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период.

 Със Заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране.

Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Плана за интегрирано развитие, се цели осигуряването на необходимата прозрачност и обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.

 Предложенията от заинтересованите страни могат да бъдат изпращани на e-mail:   ob_borovan@abv.bg или в деловодството на общинска администрация Борован:

адрес с.Борован

 общ.Борован

 обл.Враца

 ул.“ Иван Вазов“№ 1

Очакваме Вашите предложения във всички сфери – икономическо развитие, инфраструктура, екология, социална сфера и човешки ресурси.

ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

АНКЕТНА КАРТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА  ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.