ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) І - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 798,95 КВ.М., НАХОДЯЩА СЕ В КВ. 43 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. СИРАКОВО