ДГ "Юрий Гагарин" с. Малорад, с филиал Иван Нивянин с. Добролево

ВИЗИЯ  НА  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА

ДГ “ Юрий Гагарин “ е детска градина с дългогодишна история.

В ДГ  се създават добри условия за пълноценно развитие на децата, за стимулиране разностранното и безгранично обогатяване на всички аспекти от детския живот.

Детската градина е отворена за всички новости в областта на педагогиката и психологията. Голямо внимание се отделя на интелектуалното и нравствено възпитание на децата.

Налице е стемеж за максимално развитие потенциала на всяко дете, даване на добра подготовка на бъдещите първокласници, работи се за изграждане на личности със собствено мнение.

Детската градина е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми, успехи и постижения.

Вплела в своето всекидневие своеобразието на актуалните детски проблеми и интереси, работеща в диалог със семейството, с училището и с други местни институции, ДГ е потребност за родителите и децата като място, където те ще могат да се развиват пълноценно, подпомогнати от добре подготвени специалисти.

 

ОСНОВНИ    ЦЕЛИ:

 • Задължителна предучилищна подготовка, която да осигурява възможност на всички деца за достъп и равен шанс за успешно училищно обучение.
 • Изграждане на иновационна и привлекателна образователна среда, стимулираща правилното развитие на детето в ПУВ, за качествено обучение и пълноценно развитие.
 • Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията.
 • Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и умения за работа в екип.
 • Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на работещите за поддържане на управленското и професионалното им равнище и кариерно развитие.

 

ЗАДАЧИ   ЗА   ПОСТИГАНЕ   НА   ЦЕЛИТЕ:

 

 • Формиране на общочовешки, национални и културни ценности.
 • Пълен обхват на децата подлежащи на ПУГ.
 • Включване на дейности, които са подходящи за различните равнища и са насочени към индивидуалните особености на децата. Прилагане на разнообразни образователни техники.
 • Мобилно, гъвкаво и отворено за взаимодействие управление на ДГ.
 • Подобряване взаимодействието между родители и ДГ за разрешаване на проблеми, свързани с мотивацията за по-пълно включване на децата, принадлежащи към ромската общност в учебния процес.
 • Използване на иновационни методи и средства за по-добро педагогическо взаимодействие.
 • Работа по проекти.

 

 1. Вътрешни правила за провеждане на квалификационната дейност на педагогическите специалисти  
 2. Годишен план за дейността 
 3. Информация за организация на деня при целодневна организация на работата в учебното време от 15.09.2017г. до 31.05.2018г. за първа ръзновъзрастова група 
 4. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти през учебната 2017-2018 г. 
 5. Стратегия за развитие на ДГ "Юрий Гагарин" с. Малорад  с филиал "Иван Нивянин"с.  Добролево 
 6. Услуги