Програма ROMACT

 

 

ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ  ПОДХОДЪТ ROMACT

През месец август инж.Десислава  Тодорова – кмет на Община Борован, подписа  договор за партньорство и включване на общината в Програма ROMACT на Европейската комисия.  Основна цел на Програма ROMACT е включване на ромите на местно равнище!

Европейската комисия и Съвета на Европа  стартират през 2013 г. програма ROMACT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите.

ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на маргинализирани ромски общности. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите.

ROMACT се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

На местно ниво предстои създаване на работна група, която да работи съобразно целите и дейностите на програмата, като координатор на програмата за община Борован бе определена госпожа Илияна Донкова – зам.кмет „Хуманитарни дейности"