Видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване - за общински съветници и кметове:

  • Активно избирателно право 
  • Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес 
  • Гласуване на избиратели с увреждания

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/subtitles-video

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

1.През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

2. Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

6 електронни услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307
 

                                 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

 

                                                                                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация – Борован уведомява гражданите:

  • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
  • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 23 октомври 2023 г.
  • При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

       Заявления в Община Борован се подават:

в сградата на Общинска администрация Борован на адрес:

с. Борован , ул. „Иван Вазов“ № 1, ЦАО първи етаж от 08,00 ч. до 17,00 ч.

за населените места на Община Борован:

     в кметствата на населените места

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

на обявените със заповед на Кмета на Община Борован места;

на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections

на интернет страницата на Община Борован – http://www.borovan.bg

на телефон 09147/ 93-18

СЪОБЩЕНИЕ
20.10.2023 15:57
Свали
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.
17.10.2023 16:26
Свали
ЗАПОВЕД № 301 ОТ 16.10.2023Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН
16.10.2023 10:07
Свали
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.
14.10.2023 16:30
Свали
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
06.10.2023 09:21
Свали
Заповед- избирателни секции за избиратели с увредено зрение или затруднение в придвижването -МИ-29.10.23г. Община Борован
03.10.2023 14:44
Свали
Заповед №276 от 25.09.2023г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.
25.09.2023 16:02
Свали
Справка за кметствата, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство в Община Борован
21.09.2023 16:04
Свали
Покана за консултации във връзка с назначаването на СИК за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
15.09.2023 16:35
Свали
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ОБЩИНА БОРОВАН
14.09.2023 09:10
Свали
Заповед № 258 от 13.09.2023г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
13.09.2023 15:58
Свали
Заповед №242 от 04.09.2023г. за образуване на избирателни секции на територията на община Борован ведно с Приложение 1 за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.
04.09.2023 09:53
Свали
Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Борован, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
09.08.2023 16:52
Свали
ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)
07.08.2023 10:36
Свали
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.
14.10.2023 16:30
Свали