Профил на купувача

Пазарни консултации за„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“– с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров / от ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; ул. „Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/); с. Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/) “


 11.07.2017 09:01

2017-794462 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Борован” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016”


 04.07.2017 08:52

2017-793901 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 3ОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Борован”


 30.06.2017 08:40

Пазарни консултации за „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован”


 26.06.2017 08:33

Пазарни консултации „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован”


 21.03.2017 08:29

2017-777085 Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Инженеринг - проектиране и изграждане на обект: „Неотложно аварийно-възстановителни работи на съоръженията – мост при с. Малорад, община Борован, за предотвратяване на последиците от притока на река Бързица” с. Борован,


 16.03.2017 08:07

2017-9061872 Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”


 28.02.2017 07:58

2017-773171„Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на: 1. Основно училище „Свети свети Кирил и Методий”, с. Малорад, общ. Борован, ОУ „Св.св. Кирил и Методий, с. Добролево, общ. Борован, 2. ОУ „Отец Паисий”, с. Борован, 3. ДГ „Тошка Петрова” с. Борован, 4. ДГ „Юрий Гагарин”, с. Малорад, 5. ЦНСТ/Център за настаняване от семеен тип/, с. Борован”


 20.02.2017 14:07

2016-760935 Обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: „Реконструкция/рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Борован, община Борован и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи”


 05.12.2016 13:33

2016-756290 Публично състезание с предмет: Доизграждане и ремонт на сгради общинска собственост, находящи се в с. Борован и с. Малорад, община Борован по обособени позиции


 03.11.2016 12:46

2016-9057435 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на община Борован за експлоатационен сезон 2016/2017 г.”


 13.10.2016 12:34

Пазарни консултации с предмет:„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“


 19.09.2016 12:32

Пазарни консултации с предмет:„Реконсткрукция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Нивянин и Малорад, община Борован”.


 19.09.2016 12:30

2016-9056331-Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


 09.09.2016 12:24

2016-747956 Публично състезание с предмет: „Инженеринг - проектиране и изграждане на обект: „Неотложно аварийно-възстановителни работи на съоръженията - мост при с. Малорад, община Борован, за предотвратяване на последиците от притока на р. Бързица"


 08.09.2016 11:48