Профил на купувача

Открита процедура за доставка на хранителни продукти


 03.02.2014 12:07

Публична покана „Специализиран превоз за превозване на учениците до 16 годишна възраст за учебния период 01.01.2014г– 30.06.2014г.”


 31.01.2014 12:01

Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет:“Доставка и закупуване на финансов лизинг на два броя нови специализирани леки автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж -Община Борован.


 26.11.2013 09:44

Обществена поръчка Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на път „Нивянин-Борован-Малорад”


 28.10.2013 09:32

Обществена поръчка Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на път „Нивянин-Борован-Малорад”


 28.10.2013 09:17

Обществена поръчка "Извършване на строително-монтажни работи за обекти:„Развитие на спорта в община Борован - изграждане на мултифункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад, с. Добролево, общ. Борован”


 20.10.2013 09:13

Обществена поръчка за възлагане на консултантска услуга


 16.10.2013 08:58

Обществена поръчка за избор на изпълнител за услуга строителен надзор


 16.10.2013 08:52

Публична покана по проект: "Ремонт на общинската пътна мрежа /улици/ в Община Борован"


 20.09.2013 08:48

Публична покана по проект:"Служителите на община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса"


 19.07.2013 08:40

Документация към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: избор на проектант за изготвяне на работни проекти за „Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Добролево, община Борован”


 08.07.2013 08:37

Доставка и закупуване на финансов лизинг на два броя нови специализирани леки автомобили за нуждите на ДСП и един брой нов автомобил 6+1 мес


 05.04.2013 08:29

Документация за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на закуски за децата от подготвителните групи в детските градини и на учениците от I до IV клас на територията на Община Борован с две обособени позиции ”


 24.01.2013 08:26

Документация за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна възраст през 2013 г. на територията на Община Борован"


 24.01.2013 08:20

Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа и улината мрежа в населените места в Община Борован за експлоатационен период 2012 – 2013 година


 04.12.2012 07:50