Профил на купувача

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ За извършване на дейности по СМР и оборудване по проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад на община Борован“


 05.07.2018 08:56

2018-847481„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“


 21.05.2018 08:26

2018-9076164-Обява за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г., СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован, както и управление на одобреното проектно предложение” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в с.Малорад, с.Добролево и с.Нивянин, както и управление на одобреното проектно предложение” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по проект за „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, както и управление на одобреното проектно предложение”


 17.05.2018 14:00

2018-877401 Публично състезание с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ПРСР) 2014-2020 Г., СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в община Борован и упражняване на авторски надзор“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях в населените места Борован и Малорад на община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в село Малорад община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на


 17.05.2018 08:01

2018-845277 „Избор на изпълнител за доставка на мляко, млечни продукти и яйца за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Борован”


 04.05.2018 13:44

2018-0975500 -Обява за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“ Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена.Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“


 30.04.2018 13:00

2018-833319 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАН Е НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛАСТ ВРАЦА“


 06.03.2018 12:24

2018 -9072907 „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ И ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ С. МАЛОРАД, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ Р.БАТЛАК, ЛЯВ ПРИТОК НА РЕКА БЪРЗИЦА“


 12.02.2018 12:11

2017-819637 Открита процедура за „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Борован по 8 обособени позиции


 13.12.2017 11:26

2017-9071117 „НЕОТЛОЖНО АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА – МОСТ ПРИ С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИТОКА НА РЕКА БЪРЗИЦА“


 04.12.2017 10:55

2017-9070914 Обява за възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ДРУЖБА“- СЕЛО ДОБРОЛЕВО от ОТ 12 до ОТ 184“


 29.11.2017 10:38

2017-9070642 Обява "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В КВ. 11, УПИ VII, С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН – ЕТАП 2” И ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"


 22.11.2017 10:19

2017-814576 Открита процедура „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Борован” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд – 2016” за срок до 31.12.2019 г.


 13.11.2017 09:56

2017-9069487"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В КВ. 11, УПИ VII, С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН – ЕТАП 2” И ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


 20.10.2017 09:47

2017- 9069296 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 2017/2018 г.”


 16.10.2017 09:10