Профил на купувача

Публична покана „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места в Община Борован за експлоатационен период 2014 – 2015 година с три обособени позиции


 19.11.2014 13:20

Договаряне без Обявление по чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП за Специализиран превоз


 26.09.2014 13:14

Уведомление за отваряне на оферти на участници в обществена поръчка "Реконструкция и рехабилитация на път "Нивянин - Борован - Малорад"


 25.06.2014 13:05

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на културно – информационен център в кв. 11, упи VII, с. Малорад


 13.06.2014 13:01

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Тошка Петрова” с.Борован с филиал „М.Палаузов”-с.Нивянин, ОДЗ „Юрий Гагарин” -с.Малорад с филиал” Иван Нивянин”-с.Добролево, ЦНСТ-с.Борован, ДДЛРГ „Цв.Сълковски”- с.Борован, ДСП- с.Борован и доставка на закуски за децата от подготвителните групи в детските градини на ЦДГ „Тошка Петрова” с.Борован с филиал „М.Палаузов”-с.Нивянин, ОДЗ „Юрий Гагарин” -с.Малорад с филиал” Иван Нивянин”-с.Добролево


 05.06.2014 12:46

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на сградата на Читалище „Просвета 1919”, ПИ 498, кв.51, с.Малорад, общ.Борован, обл.Враца


 20.05.2014 13:42

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт и реконструкция на сградата на Читалище „Просвета 1919”, ПИ 498, кв.51, с.Малорад, общ.Борован, обл.Враца


 20.05.2014 08:14

Публична покана за Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на мултифункционални спортни площадки в с.Борован, с.Малорад, с.Добролево, общ.Борован


 07.05.2014 12:42

Публична покана за Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на път „Нивянин-Борован-Малорад” с подобекти


 02.05.2014 12:40

Публична покана,Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на път „Нивянин-Борован-Малорад” с подобекти: - Участък от път VRC 1015 „Нивянин-Борован” от км. 13+600 до км. 17+990; - Участък от път VRC 1003 „Борован –Малорад” от км. 20+360 до км. 27+202”, съгласно чл.162 от ЗУТ до получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177, ал.2 от ЗУТ.


 30.04.2014 13:52

Уведомление за определяне на изпълнител на сторително-монтажни работи по обществена поръчка № 00690-2013-0005 с предмет" Развитие на спорта на Община Борован -изграждане на мултифункионални площадки в с.Борован,с.Малорад,с.Доболево, община Борован


 26.02.2014 12:36

Доставка на маркирано гориво за отопление на учрежденията в Община Борован


 19.02.2014 12:34

Съобщение до участниците в процедурата: "Избор на изпълнител за услуга строителен надзор при строителството на общински обекти, чрез открита процедура по две обособени позиции":


 10.02.2014 12:32

Съобщение до участниците в процедурата: "Избор на изпълнител за услуга строителен надзор при строителството на общински обекти, чрез открита процедура по две обособени позиции":


 10.02.2014 12:21

Публична покана за Зимно поддържане и снегопочистване


 03.02.2014 12:19