Видеоклипове на ЦИК с цел разясняване правата и задълженията на гражданите по повод предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г.


Възможност за проверка на избирателна секция за Избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. през SMS и стационарен и мобилен телефон:

  • Чрез SMS, изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон, избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Заповед №112 от 01.04.2021г. за образуване на ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина
01.04.2021 09:08
Свали
Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на подвижна секционно избирателно комисия за избиратели, поставени под задължителна карантина, в община Борован за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
26.03.2021 17:18
Свали
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
23.03.2021 17:06
Свали
Заповед за образуване на подвижни избирателни секции за произвеждане на избори за Народно събрание
20.03.2021 15:31
Свали
Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) в Община Борован за провеждане на избори за народни представители, насточени за 04 април 2021 г.
16.03.2021 15:46
Свали
Заповед № 73/02.03.2021 г. на кмета на община Борован за определяне местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
02.03.2021 07:44
Свали
Заповед №74/02.03.2021г. на кмета на община Борован за определяне на избирателни секции на територията на община Борован за гласуване на избиратели с увредено зрение, затруднено придвижване
02.03.2021 07:45
Свали
Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Борован
17.02.2021 12:47
Свали
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.
19.02.2021 12:22
Свали
Указ № 9 на Президента на РБ за насрочване на избори за народно събрание на 04. април 2021г.
16.02.2021 15:29
Свали
ХРОНОГРАМА за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.)
16.02.2021 15:29
Свали
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Важни дати и срокове при произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.
16.02.2021 15:30
Свали
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес. Задължително се прилага документ от ТЕЛК или НЕЛК – 20.03.2021 г. /включително/;
16.02.2021 11:00
Свали
Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – 20.03.2021 г. /включително/. Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
16.02.2021 11:02
Свали
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 20.03.2021 г. /включително/;
16.02.2021 11:03
Свали
Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 27.03.2021 г. /включително/;
16.02.2021 11:04
Свали
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Задължително се прилага документ от ТЕЛК или НЕЛК – до 29.03.2021 г. /включително/
16.02.2021 11:05
Свали
ЗАПОВЕД №58 от 15.02.2021 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци
16.02.2021 15:30
Свали
Заповед секции Община Борован
09.02.2021 10:00
Свали