Оперативна програма „Административен капацитет“, договор № по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. с ОПАК

Проект “Бизнес Ориентирана Община с Визия за Административен Напредък - БОРОВАН по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. с ОПАК
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Общи данни за проекта

Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14
Бенефициент: Община Борован
Регистрационен номер: М13-22-171 / 20.08.2014 г.
Наименование на проекта: “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН“
Място на изпълнение: Република България – Община Борован
Размер на безвъзмездната помощ:
Обща стойност на проекта: 88 203,76 лева, 100 % финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Период за изпълнение: 9 месеца
Партньори: Няма
Целева група: Служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован Кметове на кметства, кметски наместници


Цели на проекта

ОБЩА ЦЕЛ:

Повишаване ефикасността и ефективността на работа в общинска администрация Борован
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Повишена квалификация на служителите във връзка с предизвикателствата, свързани с електронното управление и изискванията на информационното общество.
 2. Повишаване на капацитета на човешките ресурси чрез специфични обучения по нови и иновативни теми.

 


Очаквани резултати

 1. Разработен график за изпълнение на дейностите
 2. Изработена тръжна документация за избор за външен изпълнител по дейност 4.
 3. Изработен бланков договор за директно възлагане на дейност 2. На външен изпълнител.
 4. Проведена процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител по дейност 4.
 5. Сключен договор с външен изпълнител.
 6. Предадени в срок и съобразно изискванията междинни финансови и технически доклади.
 7. Проведени девет срещи на екипа.
 8. Проведена начална пресконференция.
 9. Отпечатани 100 броя листовки.
 10. Изработен банер.
 11. Изработени 100 комплекта папки и химикалки.
 12. Обучени общо 30 служители в ИПА и получили сертификати за преминали обучения в ИПА.
 13. Проведени три обучения по ключови компетенции.
 14. Обучени общо 75 служители по ключови компетенции.
 15. 75 служители получили сертификати по ключови компетенции.

Дейности


ДЕЙНОСТ 1. Управление на проекта.

ДЕЙНОСТ 2. Дейности за информация и публичност.

ДЕЙНОСТ 3. Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в ИПА.

ДЕЙНОСТ 4. Обучения по ключови компетенции за повишаване на ефективността.

Новини Обучение Боровец
 13.05.2015 12:48

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. между Община Борован и УО на ОПАК   УВЕДОМЯВА,

Обучение Вършец
 07.05.2015 12:46

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. между Община Борован и УО на ОПАК   УВЕДОМЯВА,

Обучение Велинград
 27.04.2015 12:45

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. между Община Борован и УО на ОПАК   УВЕДОМЯВА,

Обучителен семинар по проект “Бизнес ориентирана община с визия за административен напредък – Борован"
 24.04.2015 12:36

На 24 април, стартира поредица от групови обучителни семинари по проект “Бизнес  ориентирана  община с в

Одобрени служители за индивидуални обучения по ИТО, ЕП
 04.12.2014 12:11

Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул „Доброто управление – отво

Пресконференция по проект „Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН“
 03.12.2014 12:07

На 03.12.2014г. в музикалната зала на НЧ“ Цани Иванов“ се проведе пресконференция по  проект „Бизнес ОРиент

Прессъобщение за пресконференция
 26.11.2014 12:05

Във връзка с реализация на дейностите по проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък &nd

Одобрени служители за индивидуални обучения по ЕП-1
 01.10.2014 12:00

Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация По модул „Доброто управление – отво

Одобрени служители за индивидуално обучение
 01.10.2014 11:50

Одобрени служители  за индивидуално обучение в Института по публична администрация по модул „Доброто управление – отво

Информация за участие в проекта
 22.08.2014 11:45

Екипът за управление на проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН по дого